Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

Thông Tin Chung

Chính sách Shopee
Tài khoản Shopee
Mua sắm an toàn
Thư viện thông tin
Ứng dụng Shopee
Khác
Hướng dẫn chung

Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Quốc Tế (Bản thử nghiệm) (Jun 2021)

1.        GIỚI THIỆU


1.1.       Chào mừng đến với dự án Shopee Quốc Tế (sau đây gọi là “Dự Án” hoặc “SIP”). Việc bạn sử dụng Dịch Vụ SIP được điều chỉnh bởi Điều Khoản Dịch Vụ Shopee Quốc Tế này (“Điều Khoản Dịch Vụ SIP”), và các Điều Khoản Dịch Vụ SIP này tạo thành các điều khoản bổ sung cho Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee. Các từ/ngữ không được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ SIP sẽ có nghĩa như được định nghĩa tại Điều Khoản Dịch Vụ của Shopee và/hoặc các chính sách có liên quan của Shopee.


1.2.       Bạn, nhà bán hàng (được gọi chung là “Bạn” hoặc “Nhà Bán Hàng”), công nhận và hiểu rằng bạn sẽ có một tài khoản ở sản giao dịch thương mại điện tử Shopee, đạt được các điều kiện do Shopee đưa ra, nhận được đề nghị tham gia Dự Án từ Shopee, và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi tham gia vào SIP. Nếu bạn không nhận được đề nghị tham gia từ Shopee, hoặc nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ SIP, vui lòng dừng tất cả và bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến Dự Án.


1.3.       Điều Khoản Dịch Vụ SIP bao gồm các điều khoản được đề cập ở đây, các quy định hoặc hướng dẫn liên quan đến Dự Án do Shopee đăng tải theo từng thời kỳ (nếu có).


2.        ĐỊNH NGHĨA


2.1.       Trang Nhà Bán Hàng: là hệ thống giao diện người dùng mà Nhà Bán Hàng sử dụng để quản lý tải khoản và hàng hóa đăng bán của mình khi đăng nhập vào sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee.


2.2.       Trang Việt Nam: Là nói đến vào sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee hoạt động ở thị trường Việt Nam.


2.3.       Trang Ngoài Việt Nam: là nền tảng Shopee hoạt động ở thị trường ngoài thị trường Việt Nam.


2.4.       Hàng hóa: là các đăng bán do Nhà Bán Hàng đăng tải trên Trang Nhà Bán Hàng.


2.5.       Tổng Sản Phẩm Đăng Bán: là lượng hàng hóa của một đơn vị sản phẩm do Nhà Bán Hang đăng tải tại Trang Nhà Bán Hàng và có thể được bán ở Trang Việt Nam và Các Trang Ngoài Việt Nam.


2.6.       Giá Bán của Hàng Hóa: có nghĩa là giá nguyên thủy hoặc giá đã giảm của hàng hóa trên Trang Việt Nam do Nhà Bán Hàng quyết định.


2.7.       Giá Bán của Hàng Hóa ở Trang Ngoài Việt Nam: có nghĩa là giá bạn của Hàng hóa được hiển thị cho người mua ở nước ngoài trên Trang Ngoài Việt Nam.


2.8.       Phí SIP: có nghĩa là số tiền mà người mua hàng nước ngoài phải trả cho dịch vụ của Shopee. Phí này sẽ được bao gồm trong Giá Bán của Hàng Hóa ở Trang Ngoài Việt Nam.


3.        NỘI DUNG


3.1.       Bạn theo đây ủy quyền vô điều kiện cho Shopee thay mặt bạn hiển thị gian hàng và hàng hóa của bạn ở Trang Ngoài Việt Nam.  Và đối với các gian hàng ở Trang Ngoài Việt Nam, Shopee sẽ tối ưu gian hàng cũng như hỗ trợ người mua ở nước ngoài đặt hàng. Sau khi người mua ở nước ngoài trên Trang ngoài Việt Nam đặt hàng, thông tin đơn hàng đó sẽ được đồng bộ và thông báo cho bạn, và bạn sẽ hoàn tất việc chuẩn bị và giao hàng theo đơn đặt hàng đó.


3.2.       Bạn sẽ quyết định Giá Bán của Hàng Hóa ở Trang Việt Nam. Giá Bán của Hàng Hóa ở Trang Ngoài Việt Nam sẽ được điều chỉnh tương ứng để bao gồm Phí SIP. Để tránh hiểu nhầm. người mua ở nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm chi trả Phí SIP.


3.3.       Bạn sẽ quyết định chủng loại của Hàng hóa và Tổng Sản Phẩm Đăng Bán. Trừ khi Hàng Hóa bị hạn chế giao dịch theo quy định pháp luật Việt Nam và quốc gia của Trang Ngoài Việt Nam, tất cả các hàng hóa được đăng tải trên Trang Nhà Bán Hàng sẽ được tham gia vào Dự Án.


3.4.        Sau khi đơn hàng được đặt bởi người mua hàng ở nước ngoài trên Trang Ngoài Việt Nam, Shopee sẽ đồng bộ và thông báo cho bạn chủng loại và số lượng Hàng hóa của đơn hàng, và bạn sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị và dàn xếp để đơn hàng được vận chuyển đến kho hàng của Shopee ở Việt Nam.


3.5.        Sau khi Hàng hóa đã đến kho hàng của Shopee ở Việt Nam, Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến cảng của nước mà người mua ở nước ngoài cư trú (“Nước Đích”) bởi nhà cung cấp dịch vụ logistics do Shopee chỉ định.


3.6.        Shopee sẽ, thay mặt bạn, hỗ trợ người mua hàng ở nước ngoài trong suốt quá trình giao dịch trên Trang Ngoài Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hỗ trợ tư vấn trước bán hàng và dịch vụ sau bán hàng cũng như trong quá trình giải quyết tranh chấp có liên quan nếu có).


3.7.        Thanh toán và chính sách trả hàng/hoàn tiền của Dự Án: 

Nhà Bán Hàng đồng ý rằng giao dịch SIP sẽ chỉ được xem là hoàn tất, và quyền sở hữu cũng như rủi ro đối với Hàng hóa sẽ chỉ được chuyển giao cho người mua ở nước ngoài vào thời điểm người mua đó đã nhận Hàng hóa thành công không phát sinh khiếu nại/tranh chấp theo chính sách Shopee Đảm Bảo của mỗi Trang Ngoài Việt Nam có liên quan.


Tiền bán hàng của Nhà Bán Hàng đối với giao dịch SIP đã hoàn thành, sau khi trừ đi các khoản phí phải trả cho Shopee, các chi phí và lệ phí có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí trả hàng và logistics), cũng như các khoản khấu trừ thuế có liên quan theo Khoản 8.1 và 8.2, sẽ được ghi nhận bằng Đồng Việt Nam vào Số Dư Tài Khoản Shopee của Nhà Bán Hàng sau khi hết thời hàng Shopee Đảm Bảo của mỗi Trang Ngoài Việt Nam có liên quan (“Chu Kỳ Thanh Toán Chuẩn”), trừ khi Nhà Bán Hàng được áp dụng Chu Kỳ Thanh Toán Giai Đoạn Đầu (như được định nghĩa bên dưới).


Từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo khác đi, bạn được áp dụng chu kỳ thanh toán đơn giản (“Chu Kỳ Thanh Toán Giai Đoạn Đầu”), trong đó Shopee sẽ ghi nhận tiền bán hàng sau khi đã khấu trừ các khoản phí phải cho trả cho Shopee và các khoản thuế theo Khoản 8.1 và 8.2 đối với mỗi giao dịch SIP trong vòng 07 ngày kể từ ngày Hàng hóa đến kho do Shopee chỉ định ở Việt Nam. Để tránh hiểu nhầm, ngay cả trong trường hợp bạn được áp dụng Chu Kỳ Thanh Toán Giai Đoạn Đầu, tất cả các điều khoản được để cập ở đây sẽ vẫn có hiệu lực áp dụng với bạn. Khi xảy ra Sự Kiện Không Hoàn Tất, bạn đồng ý hoàn trả lại cho Shopee tiền bán hàng có liên quan đã nhận cũng như tất cả chi phí, phí, lệ phí có liên quan đến Sự Kiện Không Hoàn Tất; và theo đây ủy quyền cho Shopee khấu trừ các khoản tiền đó vào Số Dư Tài Khoản Shopee của bạn mà không cần bạn phải chấp thuận thêm.


Shopee bảo lưu quyền ngừng áp dụng Chu Kỳ Thanh Toán Giai Đoạn Đầu sau khi đã thông báo cho bạn 07 ngày lịch trước khi ngừng áp dụng Chu Kỳ Thanh Toán Giai Đoạn Đầu.


Nếu một giao dịch SIP không thể được hoàn tất vì bất kỳ lý do gì (“Sự Kiện Không Hoàn Tất”), Nhà Bán Hàng có quyền yêu cầu hoàn trả Hàng Hóa với chi phí của Nhà Bán Hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày của Sự Kiện Không Hoàn Tất (“Thời Hạn Yêu Cầu Hoàn Trả”). Nếu bạn không yêu cầu hoàn trả Hàng hóa trong Thời Hạn Yêu Cầu Hoàn Trả, bạn được xem là đã từ bỏ quyền yêu cầu hoàn trả Hàng hóa, và bạn theo đây đồng ý và ủy quyền cho Shopee xử lý/tiêu hủy Hàng hóa có liên quan bằng chi phí của bạn. Nếu bạn yêu cầu hoàn trả Hàng hóa, bạn sẽ chịu tất cả các chi phí có liên quan đến việc hoàn trả Hảng hóa cho bạn. Hàng hóa được hoàn trả có thể được hoàn trả lại cho bạn tại kho do Shopee chỉ định hoặc địa chỉ do bạn đề xuất tại Việt Nam.


4.        CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN


4.1.       Việc vận hành (các) gian hàng của bạn ở Trang Việt Nam và quy trình đăng bán Hàng hóa ở Trang Việt Nam sẽ không có thay đổi do dịch vụ SIP. Bạn sẽ tiếp tục giao dịch theo các chính sách Shopee của Trang Việt Nam, và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm với khách hàng/người mua hàng ở Trang Việt Nam.


4.2.       Bạn sẽ kê khai trọng lượng của Hàng hóa một cách trung thực trong Trang Nhà Bán Hàng.


4.3.       Bạn sẽ chuyển Hàng hóa đến kho ở Việt Nam do Shopee chỉ định theo thông tin đơn hàng gửi đến bạn thông qua Shopee.


4.4.       Trước khi gửi hàng, bạn sẽ đóng gói Hàng hóa theo tiêu chuẩn đóng gói quốc gia hoặc tiêu chuẩn của ngành của nơi nhập khẩu, hoặc theo tiêu chuẩn đóng gói của Trang Việt Nam nếu không có thông tin về tiêu chuẩn đóng gói quốc gia hoặc tiêu chuẩn của ngành.


4.5.       Cho đến khi Hàng hóa được chuyển cho người mua ở nước ngoài, bạn hiểu rằng bạn chịu tất cả các rủi ro liên quan đến Hàng hóa và việc vận chuyển Hàng hóa cho người mua ở nước ngoài. Bạn cam kết rằng bạn đã mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị của Hàng hóa với phạm vi bảo hiểm thích hợp (bao gồm nhưng giới hạn ở rủi ro liên quan đến việc giao Hàng hóa thành công cho người mua ở nước ngoài). Trong trường hợp Hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình giao hàng, bạn đồng ý rằng Shopee sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí, phí tổn, hoặc phí phát sinh từ việc Hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát đó; và Shopee sẽ, thay mặt bạn và người mua ở nước ngoài, làm việc với đơn vị vận chuyển để xử lý các vấn đề có liên quan. Bạn theo đây đồng ý một cách rõ ràng với kết quả giải quyết giữa Shopee và đơn vị vận chuyển liên quan đến Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng.


4.6.       Bạn đồng ý phát hành hóa đơn cho người mua ở nước ngoài và/hoặc Shopee liên quan đến mỗi giao dịch thành công trong Dự Án. Nếu hóa đơn không được gửi kèm cùng Hàng hóa, bạn sẽ cung cấp hóa đơn trong vòng 05 ngày kể từ ngày bạn nhận được yêu cầu cung cấp hóa đơn từ Shopee hoặc người mua ở nước ngoài. Bạn sẽ đảm bảo tất cả các thuế, phí, lệ phí phải được áp dụng cho Hàng hóa hoặc bao gồm trong giá của Hàng hóa (nếu có) được áp dụng theo quy định pháp luật và thể hiện trong hóa đơn của bạn. Shopee không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này, và không chịu trách nhiệm về pháp lý hoặc thuế liên quan đến việc bạn bán Hàng hóa hoặc tham gia vào Chương Trình.  Bạn đồng ý cung cấp cho Shopee chứng cứ của bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí bạn đã chi trả (ngoài khoản thuế thu nhận cá nhân). Để tránh hiểu nhầm, trừ khi được thể hiện riêng theo từng hạng mục, giá Hàng hóa được thể hiện trên hóa đơn sẽ được hiểu là đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí (trừ thuế thu nhập cá nhân).


4.7.       Trong trường hợp có áp dụng phí, các khoản phí đó sẽ chịu thuế VAT và các khoản thuế có liên quan. Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Dịch Vụ SIP, bạn chịu trách nhiệm chi trả cho tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí, và bất kỳ chi phí nào khác có liên quan.


4.8.       Đơn hàng sẽ chịu sự kiểm tra hợp lý của Shopee và Shopee có thể từ chối bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng, không tuân thủ các yêu cầu trong đơn chàng, hoặc có cơ sở để xem là hàng giả/hàng nhái hoặc vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các Chính Sách của Shopee.


5.        ỦY QUYỀN VÀ CAM ĐOAN CỦA BẠN


5.1.       Bạn cam kết rằng tất cả các Hàng hóa và thông tin hàng hóa do bạn đăng tải thông qua Trang Nhà Bán Hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, logo, tên thương mại, phầm mềm, âm thanh, hình ảnh, video, đoạn ký tự, đồ họa, biểu tượng, thiết kế, quảng cáo, và tài liệu truyền thông, sau đây gọi chung là “thông tin hàng hóa”) (i) có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và không xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, quyền sở hữu trí tuệ, quyền hình ảnh, và các quyền về pháp lý khác của bên thứ ba, (ii) không bị tranh chấp hoặc chưa phát sinh đầy đủ quyền về pháp lý, và bạn có quyền sử dụng, chuyển nhượng/chuyển giao, cũng như cấp phép các hàng hóa và thông tin hàng hóa.


5.2.      Liên quan đến Hàng hóa và thông tin hàng hóa được đề cập ở Khoản 5.1, bạn theo đây cấp cho Shopee ủy quyền/giấy phép không độc quyền, sử dụng không thu phí, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, hiệu đính, đăng tải, dịch, công bố, và hiển thị trên phạm vi toàn cầu (bao gồm nhưng không giới hạn ở (các) nền tảng Shopee cho mục đích quảng bá, truyền thông, xúc tiến thương mại, và bán hàng hóa của nhà bán hàng, để tạo ra các sản phẩm phải sinh dựa trên thông tin có sẵn và đưa thông tin đó vào các nội dung khác theo bất kỳ hình thức hoặc phương tiện hoặc công nghệ nào dù là có sẵn hay được tạo lập về sau.


5.3.       Bạn công nhận và đồng ý rằng các thông tin pháp nhân của bạn tại Trang Việt Nam sẽ được Shopee cung cấp theo yêu cầu của nền tảng Shopee cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ví dụ như trong tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu, phát hành hóa đơn…) để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và thực thi/tuân thủ pháp luật.


5.4.       Bạn đồng ý sẽ tuân thủ các chính sách của Shopee và các điều khoản và điều kiện này.


5.5.       Nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Shopee, bạn sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba đối với các thông tin không công khai cũng như các dữ liệu do Shopee cung cấp cho bạn.


5.6.       Bạn công nhận và đồng ý rằng Shopee có quyền quản lý và giới thiệu Tải Khoản Shopee của bạn theo các điều khoản và điều kiện này và/hoặc theo quy định pháp luật (nếu có) và/hoặc trên tinh thần thiện chí. Mặt khác, bạn cam đoan rằng bạn sẽ không cho mượn, chuyển giao hoặc chuyển nhượng Tải Khoản Shopee của bạn dưới bất kỳ hình thức nào mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Shopee.


6.        QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SHOPE


6.1.       Shopee có quyền quyết định chủng loại và số lượng hàng hóa ở mỗi nền tảng của Trang Ngoài Việt Nam dựa trên tiêu chí của người dùng và sức mua ở mỗi nền tảng Shopee của Trang Ngoài Việt Nam.


6.2.       Shopee có quyền quyết định Phí SIP đối với người mua ở nước ngoài tính trên mỗi Hàng hóa dựa trên sức mua của người tiên dùng ở quốc gia của mỗi Trang Ngoài Việt Nam, tỉ giá, và bất kỳ tiêu chí nào khác.      


6.3.       Shopee có quyền quyết định việc tối ưu hóa các gian hàng của Trang Ngoài Việt Nam và sắp xếp các hoạt động khác như quảng bá, truyền thông, xúc tiến thương mại, cũng như bán hàng.


6.4.       Shopee được quyền tính phí đối với bạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện này.


6.5.       Shopee sẽ trả cho bạn thu nhập từ đơn hàng theo định kỳ theo các Điều Khoản và Điều Kiện này.


6.6.       Shopee có quyền chỉnh sửa cân nặng của hàng hóa mà không cần thông báo cho bạn nếu bạn không kê khai một cách trung thực hoặc chính xác trọng lượng/khối lượng của hàng hóa.


7.        NHÀ BÁN HÀNG KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG NHÂN

Nếu bạn là nhà bán hàng không phải là thương nhân, bất kỳ giao dịch nào của bạn thông qua Trang Ngoài Việt Nam do Shopee Singapore Private Limited vận hành sẽ được điều chỉnh bởi Shopee International Marketplace Terms of Service. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Điều Khoản Dịch Vụ SIP và Shopee International Marketplace Terms of ServiceShopee International Marketplace Terms of Service sẽ được ưu tiên áp dụng.


8.        MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


8.1.       Việc bạn chấp thuận các Điều Khoản Dịch Vụ này, việc Shopee thẩm tra các điều kiện tham gia Chương Trình của bạn, và việc bạn được tham gia vào Chương Trình không có nghĩa là Shopee chịu trách nhiệm một cách rõ ràng hay ngụ ý hoặc đảm bảo hoặc có các trách nhiệm khác đối với bạn về danh tính, đủ điều kiện, khả năng thực thi… của bạn, hoặc tính chính xác, tính pháp lý, và có hiệu lực của thông tin do bạn đăng tải, và cũng không có nghĩa là Shopee là một bên trong giao dịch giữa bạn và người tiêu dùng, cũng như Shopee không có nghĩa vụ tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến đơn hàng. Bạn sẽ chịu các trách nhiệm pháp lý một cách độc lập cho tất cả các khiếu nại, tranh chấp, bồi thường… là hệ quả từ hành động của bạn. 


8.2.       Bạn đăng tải và bán hàng hóa trên mỗi nền tảng Shopee và trực tiếp tham gia vào một giao dịch bán hàng với người tiêu dùng. Trừ các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các Điều Khoản và Điều Kiện này, Shopee sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc đảm bảo cho các hàng hóa mà bạn đăng bán và giao dịch. Shopee không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, điều tra, hoặc phạt phát sinh từ việc đăng tải hàng hóa của bạn trên nền tảng Shopee. Shopee có quyền hủy bất kỳ đơn hàng nào được tạo ra thông qua SIP trong trường hợp giao dịch vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật hoặc các Chính sách Shopee.


9.        PHÍ VÀ THUẾ


9.1.       Thông qua Dự Án SIP, bạn sẽ xác nhận và báo cáo doanh thu kinh doanh cũng như đóng thuế theo quy định pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế Việt Nam và bất kỳ khoản thuế nào ở nước mà Hàng hóa của bạn được bán (nếu có).


9.2.       Phí và lệ phí theo Điều Khoản Dịch Vụ Shopee và các chính sách Shopee vẫn được áp dụng cho đơn hàng SIP của bạn.


9.3.       Khi chính sách thuế của nước nhập khẩu (nước của người mua) áp dụng nghĩa vụ thuế với bạn, bạn đồng ý ủy quyền cho Shopee và/hoặc các bên liên kết của Shopee và/hoặc Trang Ngoài Việt Nam khấu trừ khoản thuế phải đóng từ doanh thu bán hàng của bạn. Để tránh hiểu nhầm, bạn tự chịu trách nhiệm kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật Việt Nam.


9.4.       Shopee bảo lưu quyền tính phí xử lý/hỗ trợ đối với bạn cho các vi phạm liên quan đến hàng hóa (có chịu thuế VAT).


10.    NGỪNG THAM GIA


10.1.   Shopee có thể hủy quyền tham dự Dự Án vào bất kỳ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

(a)   Bạn vi phạm các cam kết, thoa thuận, hoặc nghĩa vụ trong Điều Khoản Dịch Vụ này;


(b)    Bạn vi phạm các chính sách có liên quan, điều khoản, quy định, thông báo, của Shopee;


(c)    Shopee có cơ sở cho rằng bạn không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia vào Dự Án.


10.2.   Bạn có thể ngừng tham gia Dự Án bằng việc thông báo cho Shopee bằng văn bản. Dù bạn đã ngừng tham gia Dự Án, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (cho dù bắt đầu trước hay sau khi ngừng tham gia), và nhà bán hàng sẽ thông báo cho Shopee sau khi đã hoàn tất tất cả các giao dịch còn tồn đọng theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Shopee sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các hành động của Shopee được thực hiện theo Mục này. 


11.    LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  Công ước về Hợp đồng Mua bán Hàng hoá Quốc tế của Liên hợp quốc Và Đạo Luật Mẫu Về Thông Tin Giao Dịch Qua Máy Tính (the Uniform Computer Information Transaction Act), nếu có liên quan, sẽ không áp dụng cho các quan hệ/giao dịch được điều chỉnh theo Điều Khoản Dịch Vụ này.


12.    CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG


12.1.   Trừ khi được định nghĩa khác đi, “đơn hàng” được nhắc đến trong SIP Điều Khoản Dịch Vụ SIP có nghĩa là đơn hàng được tạo lập ở Trang Ngoài Việt Nam.


12.2.   SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPEE CÓ QUYỀN THAY ĐỔI CÁC ĐIỂU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY NÀY BẰNG CÁCH THÔNG BÁO LÊN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPEE VÀ/HOẶC WEBSITE WWW.SHOPEE.VN CHO CÁC THÀNH VIÊN BIẾT VÀ THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT. VIỆC THÀNH VIÊN TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SAU KHI ĐIỂU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬA ĐỔI ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ THỰC THI ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC THÀNH VIÊN ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỂU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬA ĐỔI. ĐIỂU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬA ĐỔI CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH SAU NĂM (05) NGÀY KỂ TỪ NGÀY ĐĂNG TẢI LÊN WEBSITE.


Bản Cập Nhật ngày 01/06/2021.

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 08/06/2021.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Không