Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

Thông Tin Chung

Chính sách Shopee
Tài khoản Shopee
Mua sắm an toàn
Thư viện thông tin
Ứng dụng Shopee
Khác
Hướng dẫn chung

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ TRƯNG BÀY NGOÀI NỀN TẢNG SHOPEE

  1. Shopee cung cấp các dịch vụ trưng bày ngoài nền tảng, theo đó Người Bán có thể trưng bày và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Người Bán trên các kênh của bên thứ ba (“Kênh”) thông qua Trung Tâm Người Bán Shopee và các nền tảng khác trên cơ sở liên tục (“Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng”). Shopee cung cấp Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng với tư cách là bên trung gian theo Điều Khoản Dịch Vụ này, mọi tài liệu giải thích được công khai trên nền tảng này, Trung Tâm Người Bán và các quy tắc của từng Kênh (sau đây gọi là "Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng"). Người Bán mua Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng. Nếu Người Bán không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng, vui lòng không mua bất kỳ Dịch vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng nào.
  2. Để mua Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng, Người Bán phải là Người Bán đủ điều kiện theo Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng. Tại thời điểm Người Bán mua và thanh toán cho Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng, Tài Khoản của Người Bán không được phong tỏa.
  3. Người Bán có thể mua Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng bằng cách mua tín dụng Trưng Bày trong Trung Tâm Người Bán hoặc các nền tảng khác (“Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng”) và phí phải trả cho Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng sẽ được Shopee khấu trừ từ Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng. Tất cả các khoản Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trừ khi được quy định khác trong Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng hiện hành, Người Bán không được hủy đơn đặt hàng và/hoặc yêu cầu hoàn lại tiền sau khi Người Bán đã mua Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng và đã hoàn tất quá trình thanh toán.
  4. Người Bán cũng có thể chọn tự động nạp Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng của mình bằng cách khấu trừ từ Ví Người Bán (“Tính Năng Nạp Tiền”) nếu số dư Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng của Người Bán thấp hơn số tiền do Người Bán đặt (“Số Tiền Tối Thiểu”). Khi kích hoạt Tính Năng Nạp Tiền, Người Bán có thể chọn Số Tiền Tối Thiểu và số tiền nạp, đồng thời đồng ý ghi nợ vào Ví Người Bán theo Điều Khoản Dịch Vụ này. 
  5. Khi Người Bán mua Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng, Người Bán có thể phân bổ Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng cho các Kênh mà Người Bán đủ điều kiện sử dụng, đặt ngân sách cho từng chiến dịch khác nhau, đặt thời gian tiếp thị, v.v. theo Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng. Các Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng cho mỗi chiến dịch sẽ được kích hoạt và sẽ hết hạn vào các ngày tương ứng do Người Bán đặt (“Thời Gian Trưng Bày”). Người Bán sẽ không có quyền chuyển Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng đã được phân bổ từ Kênh này sang Kênh khác vì bất kỳ lý do gì. Người Bán sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm được Trưng Bày trên các Kênh là các sản phẩm đã được phê duyệt để chạy chiến dịch của Người Bán thành công. Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng sẽ không được hoàn lại.
  6. Hàng hóa và/hoặc dịch vụ Người Bán Trưng Bày trên các Kênh phải tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan, Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng, Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như các quy tắc và hạn chế của Kênh có liên quan. Người Bán hiểu và đồng ý rằng Shopee và Kênh có quyền từ chối hoặc xóa ngay lập tức bất kỳ Trưng Bày nào vi phạm bất kỳ điều nào đã nêu ở trên. Bất kỳ Tín Dụng Trưng Bày Ngoài Nền Tảng nào Người Bán đã sử dụng liên quan đến bất kỳ Trưng Bày nào bị xóa theo phần này sẽ không được hoàn lại và Shopee sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho Người Bán bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc xóa đó.
  7. Người Bán hiểu và đồng ý rằng Shopee không cam đoan hay đảm bảo bất kỳ sự gia tăng nào về lượng người xem hoặc doanh số bán các mặt hàng của Người Bán do kết quả của việc sử dụng Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng.
  8. Người Bán chỉ nên mua Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng sau khi đã xem xét đầy đủ ngân sách và các mục tiêu Trưng Bày dự kiến của Người Bán. Trừ khi có quy định khác trong Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc Quy Tắc Trưng Bày Ngoài Nền Tảng, Shopee sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thực tế và lợi nhuận bị mất) đối với kết quả hoặc kết quả dự kiến của bất kỳ Dịch Vụ Trưng Bày Ngoài Nền Tảng nào.
  9. NẾU, KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO BẤT KỲ ĐIỀU NÀO CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, SHOPEE BỊ TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN CHO LÀ CÓ TRÁCH NHIỆM (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG) LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ TRƯNG BÀY NGOÀI NỀN TẢNG NÀO, KHI ĐÓ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM CỦA SHOPEE ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN NGƯỜI BÁN ĐÃ TRẢ CHO DỊCH VỤ TRƯNG BÀY NGOÀI NỀN TẢNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP.
  10. Hóa đơn: Người Bán có thể yêu cầu hóa đơn trong Trung Tâm Người Bán theo các cách thức sau:

a) Cung cấp thông tin hóa đơn (tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và mã số thuế) khi thanh toán; hoặc 

b) Truy cập Tại Đây để yêu cầu hóa đơn:

Hóa đơn điện tử sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ email của Người Bán theo lịch biểu nêu tại link phía trên.

 Cập nhật gần nhất: 23/12/2021

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Không