Xin chào, Shopee có thể giúp gì cho bạn?

Thông Tin Chung

Chính sách Shopee
Tài khoản Shopee
Mua sắm an toàn
Thư viện thông tin
Ứng dụng Shopee
Khác
Hướng dẫn chung

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ SPAYLATER DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG SHOPEE

1.         Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ SPayLater (gọi chung là “Dịch vụ”). Trước khi sử dụng Dịch vụ, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ này để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Dịch vụ.

Các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ này là các quy định điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ thông qua Nền tảng Shopee cũng như ràng buộc về pháp lý giữa bạn với tư cách là Bên vay với bất kỳ Bên cho vay nào thông qua Dịch vụ. Các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này tạo thành một phần không thể tách rời của Tài liệu Dịch Vụ.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với Bên cho vay liên quan đến Khoản tín dụng được cấp và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ này, đồng thời bạn đồng ý và đảm bảo đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ và rằng bạn là người trực tiếp thụ hưởng / hưởng lợi từ Dịch vụ chứ không phải vì hoặc cho lợi ích của bất kỳ người nào khác. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ hoặc nếu bạn không phải là người trực tiếp thụ hưởng / hưởng lợi từ Dịch vụ.

2.           Định nghĩa và giải thích từ ngữ

Ngoại trừ được quy định khác đi, các thuật ngữ được định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa sau:

2.1.        “Tài liệu Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Đơn đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng và Điều khoản và Điều kiện liên quan, Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ, Chính sách Bảo mật và Câu hỏi Thường gặp (FAQ) của Dịch vụ trên Nền tảng Shopee, và bất kỳ chính sách hoặc tài liệu nào khác được công bố theo từng thời kỳ, có giá trị ràng buộc pháp lý với Bên vay đối trong việc sử dụng Khoản tín dụng được cấp và Dịch vụ.

2.2.       “Khoản tín dụng” có nghĩa là tín dụng dưới hình thức thẻ tín dụng thể hiện bằng Việt Nam Đồng mà Bên cho vay cung cấp cho bạn với tư cách là Bên vay khi sử dụng Dịch vụ, với giá trị và theo các Điều khoản và điều kiện quy định trong Thỏa thuận tín dụng liên quan.

2.3.        “Chúng tôi” có nghĩa là Shopee và / hoặc Bên cho vay.

2.4.        “Trường hợp bất khả kháng” có nghĩa là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

2.5.        “Nội dung” có nghĩa là toàn bộ nội dung của Nền tảng Shopee và các Dịch vụ, toàn bộ hoặc từng phần, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin, thiết kế, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, bài viết, cơ sở dữ liệu, ảnh, phần mềm, biểu phí, phí, đồ họa, bài viết, bất kỳ thông tin nào khác và bất kỳ lựa chọn và sắp xếp nào có liên quan.

2.6.        “Dịch vụ SPayLater” hoặc “Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ và tính năng trên Nền tảng Shopee tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và cấp Khoản tín dụng cho người dùng trên Nền tảng Shopee, để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua Nền tảng Shopee, trong đó Khoản tín dụng được cung cấp bởi Bên cho vay dưới dịch vụ SPayLater.

2.7.        “Bên cho vay” có nghĩa là bất kỳ tổ chức tín dụng đủ điều kiện, được cấp phép để cung cấp Khoản tín dụng cho Bên vay thông qua các Dịch vụ theo Thỏa thuận tín dụng. Để tránh hiểu nhầm, Bên cho vay là bên thứ ba độc lập và không phải là chi nhánh / đại lý của Shopee hoặc Bên có liên quan đến Shopee hoặc Nền tảng Shopee.

2.8.      “Bên vay” hoặc “bạn” có nghĩa là bất kỳ công dân Việt Nam nào đã đăng ký trên Nền tảng Shopee với mục đích nhận Khoản tín dụng thông qua các Dịch vụ theo Hợp đồng tín dụng.

2.9.        “Hợp đồng tín dụng” có nghĩa là hợp đồng do bạn và Bên cho vay giao kết để làm cơ sở cho việc cấp Khoản tín dụng thông qua SPayLater, cùng với bất kỳ Phụ lục và các tài liệu nào liên quan đến Hợp đồng tín dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi và chuyển giao được phép nào), tất cả sẽ tạo thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng tín dụng.

2.10.      “Nền tảng Shopee” nghĩa là Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee do Shopee vận hành và có thể truy cập thông qua https://shopee.vn và / hoặc Ứng dụng di động Shopee.

2.11.      “Shopee” có nghĩa là CÔNG TY TNHH SHOPEE.

3.           Sử dụng Dịch vụ

3.1.        Shopee và Bên cho vay có quyền liên hệ và thông báo cho người dùng về SPayLater cho các mục đích khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn đối với hoạt động tiếp thị, đăng ký, thanh toán đơn hàng, giải ngân, lập hóa đơn, hoàn trả khoản nợ, tình trạng khoản nợ quá hạn, nhắc nợ và kiểm soát tài khoản.

3.2.        Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích đăng ký Khoản tín dụng, nhận Khoản tín dụng từ Bên cho vay theo thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng và các mục đích khác được pháp luật và quy định hiện hành cho phép.

3.3.       Để có thể sử dụng Dịch vụ, bạn phải tự đăng ký trên Nền tảng Shopee và cung cấp thông tin liên quan khi được yêu cầu trên trang đăng ký.

3.4.        Shopee và Bên cho vay sẽ có quyền đánh giá tín dụng, thẩm định hồ sơ khách hàng và / hoặc bất kỳ hành động nào khác để kiểm tra bạn có đủ điều kiện được cấp Khoản tín dụng cũng như khả năng hoàn trả Khoản tín dụng được cấp hay không.

3.5.       Trong quá trình thẩm định / cung cấp Dịch vụ, Bên cho vay và / hoặc Shopee có quyền liên hệ với bạn, cũng như bất kỳ tổ chức, công ty hoặc cá nhân có liên quan nào, để thu thập, xác minh và xác nhận bất kỳ thông tin liên quan nào. Bạn theo đây đồng ý cho phép Shopee / Bên cho vay và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay / Shopee thực hiện bất kỳ hành động nào đã nêu ở trên. Trừ khi được quy định pháp luật cho phép hoặc theo chấp thuận của bạn, Bên cho vay, Shopee và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay sẽ không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3.6.       Bạn sẽ chỉ được cấp Khoản tín dụng sau khi Bên cho vay, Shopee và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay hoàn tất đánh giá tín dụng, thẩm định hồ sơ khách hàng, và / hoặc các hành động cần thiết khác.

3.7.       Quyết định của Bên cho vay đối với việc đánh giá tín dụng, thẩm định hồ sơ khách hàng và / hoặc các hành động cần thiết khác sẽ do Bên cho vay toàn quyền quyết định và là quyết định cuối cùng có hiệu lực áp dụng. Trong trường hợp Bên cho vay quyết định không cấp Khoản tín dụng cho bạn, Bên cho vay sẽ không có nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc giải thích lý do đưa ra quyết định đó.

3.8.       Khoản tín dụng tối đa mà một hoặc nhiều Bên cho vay cấp cho Bên vay sẽ do Bên cho vay quyết định có cân nhắc các đánh giá từ Shopee (nếu có).

3.9.        Phí chuyển đổi trả góp đối với Khoản Tín dụng được quy định trong Hợp đồng Tín dụng. Đối với việc cung cấp Khoản tín dụng, bạn sẽ bị tính phí sử dụng Dịch vụ và / hoặc các khoản phí khác được quy định trong Hợp đồng tín dụng.

3.10.      Sau khi được phê duyệt, bạn có thể sử dụng SPayLater như một phương thức thanh toán cho các nhà bán hàng, hàng hóa và dịch vụ xác định tương ứng với Khoản tín dụng được cấp. Tuy nhiên, Shopee bảo lưu quyền từ chối phương thức thanh toán SPayLater cho giao dịch hoặc đơn hàng.

3.11.      Giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng được thực hiện trên nền tảng Shopee bằng cách sử dụng SPayLater là phương thức thanh toán trả sau và / hoặc thanh toán trả góp với phí chuyển đổi trả góp tương ứng với kỳ hạn đã chọn hoặc đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng.

3.12.      Việc hủy giao dịch đã thanh toán qua SPayLater sẽ được xử lý và hoàn trả cho người dùng theo Chính sách và Điều khoản và Điều kiện của Nền tảng Shopee. Phí chuyển đổi trả góp tương ứng với giao dịch bị hủy sẽ vẫn được áp dụng.  3.13.      Trong trường hợp thanh toán từng phần cho hóa đơn, số tiền hoàn trả sẽ được sử dụng để hoàn trả gốc trước tiên. Phí trả góp sẽ không ảnh hưởng đến hạn mức khả dụng của bạn. Ngoài ra, trong trường hợp việc tính toán các khoản phí dẫn đến số lẻ thập phân, Bên cho vay sẽ làm tròn lên các khoản phí đó.

3.14.      Bạn phải hoàn trả Khoản vay theo lịch trình trả nợ, với số tiền và phương thức thanh toán như đã được giới thiệu trên nền tảng Shopee. Bạn đồng ý ủy quyền cho Shopee, thông qua một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian hoặc thanh toán được cấp phép, để thu hồi, xử lý và chuyển tiếp khoản hoàn trả cho Bên cho vay theo Hợp đồng tín dụng.  3.15.      Trong trường hợp thanh toán chậm, bạn sẽ bị tính phí thanh toán chậm theo quy định tại Hợp đồng tín dụng. Bên cho vay có quyền thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc liên hệ với bạn và người được bạn chỉ định có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, yêu cầu hoàn trả và bất kỳ hành động cần thiết nào trong khuôn khổ và quy định của pháp luật sở tại để thu hồi dư nợ chưa thanh toán. Quyền sử dụng Nền tảng Shopee và các quyền lợi đi kèm của bạn có thể bị tạm ngừng trong trường hợp thanh toán trễ.

3.16.     Trong trường hợp người dùng không trả nợ quá hạn trong thời gian dài, Shopee có quyền phong tỏa các quyền lợi trên Nền tảng Shopee của người dùng đó bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền lợi mã giảm giá, mã miễn phí vận chuyển, tính năng SPayLater và / hoặc tài khoản Shopee.  3.17.      Bên cho vay sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ cũng như các điều khoản hoặc phí khác áp dụng cho Khoản tín dụng hoặc Dịch vụ. Bên cho vay cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến Khoản tín dụng thông qua Nền tảng Shopee theo các luật và quy định hiện hành.

3.18.      Bạn xác nhận ủy quyền cho Shopee, Bên cho vay và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay / Shopee (tùy từng trường hợp) để thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

(a)   Thu thập, xử lý, sử dụng, chuyển tiếp và / hoặc cung cấp bất kỳ thông tin, dữ liệu và / hoặc tài liệu nào do bạn cung cấp cho Bên cho vay, Shopee và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay / Shopee (tùy từng trường hợp) để Bên cho vay xử lý, bao gồm nhưng không giới hạn cho hệ thống hỗ trợ Dịch vụ, hoặc cho Bên cho vay để vận hành các Dịch vụ;

(b)   Để nhận, chuyển tiếp, sử dụng, xử lý hoặc cung cấp tất cả thông tin liên quan đến Khoản tín dụng cho Bên vay; và / hoặc  (c)   Thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động cần thiết để sử dụng Dịch vụ theo quy định của Hợp đồng Dịch vụ.

4.           Lưu ý

4.1.        Việc cung cấp Khoản tín dụng theo Hợp đồng tín dụng là một hợp đồng song phương giữa Bên cho vay và Bên vay. Do đó, bất kỳ và tất cả các rủi ro phát sinh từ thỏa thuận đó sẽ do Bên cho vay và Bên vay tương ứng chịu.

4.2.        Shopee và Bên cho vay, với sự đồng ý của Bên vay, có thể truy cập, trích xuất, lưu trữ, quản lý và / hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của Bên vay ("Sử dụng dữ liệu") trên hoặc trong bất kỳ vật / thiết bị điện tử nào (bao gồm điện thoại thông minh hoặc điện thoại di động), phần cứng hoặc phần mềm, tài liệu điện tử, ứng dụng hoặc hệ thống điện tử thuộc về hoặc được sử dụng bởi Bên vay.

4.3.        Bên vay phải cân nhắc phí chuyển đổi trả góp và các khoản phí khác dựa trên khả năng hoàn trả khoản vay của bản thân.

4.4.        Bạn phải đọc và hiểu thông tin này trước khi quyết định trở thành Bên vay.

5.           Các tuyên bố và bảo đảm của Bên vay

Bạn tuyên bố và đảm bảo với Bên cho vay như sau:

5.1.        Bạn là công dân cư trú tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.

5.2.        Bạn có năng lực hành vi dân sự để tham gia và thực hiện bất kỳ cam kết nào để sử dụng Dịch vụ phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3.        Tất cả các dữ kiện, dữ liệu, thông tin, tài liệu và giải thích do bạn cung cấp cho chúng tôi là thật và chính xác, và bất kỳ và tất cả các tài liệu được cung cấp cho chúng tôi dưới dạng bản sao hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác đều là bản sao đúng và chính xác từ bản gốc.

5.4.        Không có sự kiện nào đã xảy ra và đang tiếp tục hoặc sẽ xảy ra dẫn đến việc bạn không còn hoặc không có khả năng thanh toán khoản nợ phải trả theo bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn là một bên.

5.5.        Bạn không, trực tiếp và / hoặc gián tiếp, tham gia vào bất kỳ mạng lưới khủng bố, tổ chức tội phạm, hoạt động rửa tiền, các tổ chức buôn người, băng đảng ma tuý / chất bị cấm, các tổ chức buôn lậu và các tổ chức tương tự.

6.           Bảo vệ Dữ liệu

6.1.      Việc bảo vệ và giữ bí mật dữ liệu cá nhân của bạn là quan trọng với chúng tôi, và tuân thủ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của Nền tảng Shopee.

6.2.        Bạn đồng ý và chấp thuận rằng Shopee, Bên cho vay và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay và / hoặc Shopee có thể thu thập, lưu trữ, xử lý, chia sẻ, tiết lộ bất kỳ thông tin nào, truy cập, xem xét và / hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn, cho dù lấy từ bạn hay thông qua bất kỳ nguồn nào khác dựa trên Chính sách bảo mật và các quy định hiện hành. Các thông tin nói trên bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a)    thông tin cá nhân và thông tin bổ sung được thu thập trong quá trình bạn đăng ký sử dụng Khoản tín dụng

b)    Quá trình sử dụng Khoản tín dụng và hoàn trả dư nợ của khoản vay để báo cáo theo quy định cho Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) và công ty Cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (PCB) để đánh giá tín dụng

c)    tên và số điện thoại liên hệ khẩn cấp cho các mục đích thu hồi nợ của ngân hàng đối tác; và

d)    bất kỳ thông tin nào cần thiết cho việc cấp và tiếp tục sử dụng Khoản tín dụng của người dùng.

6.3.        Bên cho vay, và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay đồng ý bảo vệ và duy trì tính bảo mật của tất cả dữ liệu cá nhân của bạn, và sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp Dịch vụ trừ khi luật hiện hành có quy định khác hoặc với sự đồng ý trước của bạn.

6.4.        Để cung cấp đầy đủ chức năng của Nền tảng Shopee cho bạn khi sử dụng Dịch vụ, Bên cho vay và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hợp tác với Bên cho vay sẽ sử dụng cookie để nhận dạng máy tính của bạn. Các cookie được sử dụng sẽ ghi lại nội dung và thời lượng truy cập của bạn vào Nền tảng Shopee. Bạn có quyền từ chối việc sử dụng cookie bằng cách tùy chỉnh cấu hình trình duyệt web của mình.

7.           Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn xác nhận và đồng ý với những điều sau:

7.1.        Liên quan đến Khoản tín dụng được cấp, Shopee sẽ chỉ đóng vai trò trung gian giữa bạn và Bên cho vay trong việc vận hành các Dịch vụ của Khoản tín dụng do Bên cho vay cung cấp cho bạn.

7.2.        Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc truy cập của mình vào Nền tảng Shopee, bao gồm việc bảo vệ bí mật thông tin mật khẩu, mã PIN và mã bảo mật được cung cấp cho bạn cũng như thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để bảo vệ bản thân và mọi dữ liệu thông tin mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ. Bạn sẽ không yêu cầu Bên cho vay và / hoặc Shopee chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do sơ suất của bản thân trong việc bảo vệ thông tin của bạn.

8.           Từ bỏ quyền

Không có quyền nào của Bên cho vay được coi là đã từ bỏ, trừ khi được quy định rõ ràng bằng văn bản và có chữ ký của Bên cho vay hoặc người được ủy quyền của Bên cho vay. Việc Bên cho vay không thực hiện bất kỳ quyền nào được quy định ở các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này sẽ không cấu thành việc từ bỏ các quyền đó vào bất kỳ thời điểm nào.

9.           Thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ

9.1.        Bên cho vay và / hoặc Shopee sẽ có toàn quyền điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ này theo quyết định của mỗi bên vào từng thời điểm. Bất kỳ và tất cả các sửa đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ này sẽ được thông báo cho bạn thông qua Nền tảng Shopee.

9.2.        Bằng việc tiếp tục sử dụng Nền tảng Shopee và các Dịch vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ đã được sửa đổi.

10.          Chấm dứt cung cấp Dịch vụ

10.1.      Nếu Bên cho vay, và / hoặc Shopee tin rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, bao gồm các quy định trong Tài liệu Dịch vụ hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào, bạn hiểu và đồng ý rằng Bên cho vay, và / hoặc Shopee sẽ có toàn quyền thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

a)    vào bất kỳ lúc nào, dù có thông báo trước cho bạn hay không, chấm dứt, tạm khóa hoặc ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và Nền tảng Shopee (hoặc bất kỳ cấu phần nào của Dịch vụ và Nền tảng Shopee);

b)    gửi cảnh báo đến cho bạn; 

c)    thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào đối với bạn để được hoàn trả bất kỳ và tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chi phí pháp lý và hành chính hợp lý) do bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn; và / hoặc  d)    khởi kiện bạn.

10.2.      Việc chấm dứt được đề cập trong Mục 10.1 ở trên sẽ không làm giảm bớt hoặc trì hoãn bất kỳ nghĩa vụ nào đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc giải phóng bạn khỏi việc thanh toán bất kỳ khoản bồi thường nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chi phí pháp lý và hành chính hợp lý) mà bạn phải trả do hành vi vi phạm của bạn trong việc sử dụng Nền tảng Shopee và / hoặc các Dịch vụ.

11.         Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ này được xem là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo luật và quy định hiện hành, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

12.         Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ này và việc thực hiện các điều khoản này sẽ được áp dụng bởi luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  13.       Tông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về Nền tảng Shopee hoặc Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline Trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng (+8419001221).

Đăng tải ngày 19/09/2022.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Không